Kendo Iaido Jodo Naginata

Εξετάσεις Iaido 

Κριτήρια Αξιολόγησης Εξεταζόμενων, για τις βαθμίδες 6-2 kyu

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΝΤΟ ΙΑΪΝΤΟ ΝΑΓΚΙΝΑΤΑ
Έτος ιδρύσεως 1999
Μέλος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Kendo & Διεθνούς Ομοσπονδίας Kendo

Αθήνα Φεβρουάριος 2008

Σχετικά με τη Διεξαγωγή Εξετάσεων για τις βαθμίδες 6 – 2 Kyu

Σχετικά με τη διεξαγωγή εξετάσεων για την πιστοποίηση του επιπέδου γνώσεων και ικανοτήτων των εξεταζόμενων στην τέχνη του Iaido, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού και ειδικότερα το «Κεφάλαιο Ι΄ - Απονομή Βαθμών και Τεχνικής Καταλληλότητας Αθλητών».
Σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Εσωτερικού Κανονισμού, η Τεχνική Επιτροπή Iaido φέρει την τελική ευθύνη για τη σωστή και σε τακτή βάση διεξαγωγή των εξετάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, εντός του πρώτου διμήνου εκάστου έτους καταρτίζει τον «Πίνακα Εξεταστών» τον οποίο υποβάλει στο Δ.Σ. της ΕΟΚΙΝ για έγκριση.
Οι βαθμοί 6 kyu -2 kyu απονέμονται σε επίπεδο σωματείων – μελών, υπό την αιγίδα της ΕΟΚΙΝ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 62 του Κεφαλαίου Ι΄ του Εσωτερικού Κανονισμού. Ειδικότερα για την απονομή του 6ου kyu αρκεί η παρουσία του προπονητού-εκπαιδευτού του σωματείου εφόσον είναι κάτοχος 2 Dan στο Iaido. Στην περίπτωση όπου ο προπονητής-εκπαιδευτής του σωματείου κατέχει 1 Dan, για την εξέταση των μαθητών του στο 6ο kyu απαιτείται η παρουσία ενός εκ των «Εξεταστών» ή μέλους της Τεχνικής Επιτροπής. Για την απονομή 5ου – 2ου kyu απαιτείται πλέον του προπονητού-εκπαιδευτού του σωματείου και ενός τουλάχιστον εκ των «Εξεταστών» ή ενός από τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής.
Επίσης πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστοι χρόνοι παραμονής των εξεταζόμενων σε κάθε kyu όπως αναφέρεται στο Εσωτερικό Κανονισμό. Αυτοί είναι: 3 μήνες για την απόκτηση 6ου και 5ου Kyu και 4 μήνες για την απόκτηση από 4ο έως και 2ο Kyu.
(Άλλα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή των εξετάσεων και για συντομία δεν αναφέρονται εδώ, ορίζονται από τον Ε.Κ.).

Στα πλαίσια της εφαρμογής της παρ.6 του άρθρου 62 του Κεφαλαίου I΄ του Εσ. Κανονισμού της ΕΟΚΙΝ, ο καθορισμός της εξεταστέας ύλης αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της Τεχνικής Επιτροπής Iaido. Στόχος είναι η κωδικοποίηση των γνωστικών απαιτήσεων και ικανοτήτων, ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη διδασκαλία και εξέταση σε κάθε επίπεδο kyu.

Ειδικότερα για την ορθή αξιολόγηση των kata και ειδικότερα τα σημεία στα οποία θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο κατά την εξέταση αλλά και κατά τη διδασκαλία αυτών, ακολουθούμε επακριβώς τις οδηγίες του βιβλίου με τίτλο:
«ZEN NIPPON KENDO RENMEI IAI», το οποίο έχει εκδοθεί από την «ALL JAPAN KENDO FEDERATION» και έχει μεταφραστεί επισήμως στα αγγλικά (και ανεπισήμως και στα ελληνικά) και αποτελεί το μοναδικό έγκυρο εγχειρίδιο διδασκαλίας του ZNKR Iai.

Με βάση τα ανωτέρω, προτείνεται η κάτωθι ύλη εξετάσεων για την αξιολόγηση των εξεταζόμενων στο Iaido, για τις βαθμίδες από 6 έως και 2 kyu.

Για καλύτερη κατανόηση του παρακάτω κειμένου, ως ΥΛΗ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ αποτελεί ΜΟΝΟ η «Θεωρητική Εξέταση» και η «Πρακτική Δοκιμασία».
Οι λοιπές παράγραφοι (Επιθυμητό Επίπεδο Ικανότητος και Γνώσης & Κριτήρια Αξιολόγησης) αφορούν ΜΟΝΟ στους εξεταστές και δασκάλους.


Κριτήρια Αξιολόγησης Εξεταζόμενων, για τις βαθμίδες 6 – 2 Kyu


6-Kyu ROKYU
(Η εξέταση γίνεται με bokken. Δεν απαιτείται η ύπαρξη saya).

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΣ:
Γνώση του πως φέρεται η στολή του Iaido.
Ικανοποιητική γνώση του REIHO - KEITO SHISEI, TAITO SHISEI, TACHI REI, ZAREI, SHOMEN NI REI και TOREI.
Γνώση βασικών θέσεων KAMAE.
Γνώση πως κρατάμε το ξίφος της σωστής θέσης των χεριών και των δακτύλων πάνω στην TSUKA, την κίνηση των χεριών και την χρήση του αριστερού χεριού.
Ικανότητα εκτελέσεως τουλάχιστον 3 kata εκ των οποίων ένα είναι υποχρεωτικά το Ippon me Mae.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
Ονομασία και επίδειξη 5 τμημάτων του ξίφους.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ:
KIHON: Επίδειξη των θέσεων KAMAE: JODAN (HIDARI & MIGI) – CHUDAN – GEDAN – HASSO – WAKI.
Επίδειξη από όρθια στάση: οριζοντίου NUKITSUKE, KIRI OTOSHI σε 3 επίπεδα (κεφάλι, διάφραγμα, κοιλιά).

EMBU: SHOMEN NI REI - HAJIME NO TOREI - Ippon me Mae - OWARI NO TOREI - SHOMEN NI REI.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ:
Καθαρή και επιμελημένη εμφάνιση του εξεταζόμενου.
Προσοχή στη γενικότερη συμπεριφορά και τρόπο με τον οποίο «κινείται» ο εξεταζόμενος στο dojo (επίδειξη ευγένειας, ευπρέπειας και σεβασμού προς το χώρο, τους δασκάλους, τους λοιπούς εξεταζόμενους και εξεταστές). Χαιρετισμός απαραιτήτως κατά την είσοδο και έξοδο στο dojo και γενικότερα προσοχή στο REIHO.
Στους χαιρετισμούς προς SHOMEN (SHOMEN-NI-REI) και προς το ξίφος (TOREI) πρέπει ο εξεταζόμενος να γνωρίζει σε γενικές γραμμές τη σειρά των κινήσεων και την όλη διαδικασία του χαιρετισμού. Δεν δίνουμε μεγάλη έμφαση στις λεπτομέρειες αλλά είναι σημαντικό να έχει σωστή στάση και συνολική συμπεριφορά σεβασμού.
Στην πρακτική δοκιμασία:
Αρκεί η σωστή διαδοχή των κινήσεων NUKITSUKE, KIRITSUKE, CHIBURI, NOTO.


5-Kyu GOKYU
(Η εξέταση μπορεί να γίνει με bokken. Δεν απαιτείται η ύπαρξη saya).

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΣ:
Βαθύτερη γνώση του REIHO.
Γνώση συντήρησης, διπλώματος και φύλαξης της στολής του Iaido.
Ικανότητα εκτελέσεως τουλάχιστον 5 kata εκ των οποίων ένα είναι υποχρεωτικά το Ippon me Mae.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
Ονομασία 8 τμημάτων του ξίφους.
Επίδειξη χαιρετισμού προς το ξίφος σε όρθια στάση.
Επίδειξη παράδοσης & παραλαβής του ξίφους από άλλον.
Εξήγηση της ουσίας πίσω από τον χαιρετισμό του ξίφους.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ:
KIHON: Επίδειξη από όρθια στάση: οριζοντίου NUKITSUKE, KIRI OTOSHI σε 3 επίπεδα (κεφάλι, διάφραγμα, κοιλιά), KESA GIRI, ICHI MONJI GIRI, O CHIBURI, YOKO CHIBURI.

EMBU: SHOMEN NI REI - HAJIME NO TO REI - Τρία KATA (το Ippon me Mae και άλλα 2 κατ΄επιλογή) - OWARI NO TO REI - SHOMEN NI REI.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ:
Καθαρή και επιμελημένη εμφάνιση του εξεταζόμενου. Προσοχή στις λεπτομέρειες όσον αφορά στο ντύσιμο του εξεταζόμενου.
Ιδιαίτερη προσοχή στη γενικότερη συμπεριφορά και τρόπο με τον οποίο «κινείται» ο εξεταζόμενος στο dojo (επίδειξη ευγένειας, ευπρέπειας και σεβασμού προς το χώρο, τους δασκάλους, τους λοιπούς εξεταζόμενους και εξεταστές).
Χαιρετισμός απαραιτήτως κατά την είσοδο και έξοδο στο dojo, χαιρετισμός (SHOMEN NI REI), χαιρετισμός ξίφους (ΤΟREI) και γενικότερα ιδιαίτερη προσοχή στο REIHO.
Στην πρακτική δοκιμασία:
Θα πρέπει να εκτελούνται τα kata κατά αύξουσα σειρά.
Σε γενικές γραμμές όλες οι κινήσεις να είναι μεγάλες και φυσικές χωρίς δύναμη.
Αρχίζουμε να δίνουμε προσοχή στον συγχρονισμό και στην αρμονία των κινήσεως.
Επίδειξη JO-HA-KYU.


4-Kyu YONKYU
(Η εξέταση μπορεί να γίνει με bokken, αλλά απαιτείται η ύπαρξη saya για bokken).

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΣ:
Πολύ καλή γνώση του REIHO.
Γνώση του NOTO με τη χρήση της saya.
Γνώση και κατανόηση των Saya Biki και Saya Banare.
Πολύ καλή γνώση του σωστού TENOUCHI.
Ικανότητα εκτελέσεως τουλάχιστον 7 kata εκ των οποίων ένα είναι υποχρεωτικά το Ippon me Mae.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
Εξήγηση των όρων Saya Biki, Saya Banare.
Εξήγηση του όρου JO-HA-KYU.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ:
EMBU: SHOMEN NI REI - HAJIME NO TO REI - Πέντε KATA (το Ippon me Mae και άλλα 4 κατ΄επιλογή) - OWARI NO TO REI - SHOMEN NI REI.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ:
Ντύσιμο και εμφάνιση του εξεταζόμενου χωρίς ελαττώματα.
Χαιρετισμός προς SHOMEN (SHOMEN-NI-REI) και το ξίφος (TOREI) με έμφαση στις λεπτομέρειες. Σωστή κίνηση κατά την εναλλαγή του ξίφους στα χέρια. Ευθύ σώμα σε όλη τη διαδικασία του REIHO. Σωστό βλέμμα metsuke στο SHOMEN NI-REI και στο TOREI.
Στην πρακτική δοκιμασία:
Θα πρέπει να εκτελούνται τα kata κατά αύξουσα σειρά.
Όλες οι κινήσεις να είναι καθαρές και μεγάλες, με σωστό HASOUGI.
Δίνεται μεγάλη σημασία στην καθαρή και φυσική εκτέλεση των κινήσεων. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να μην βιάζεται. Οι κινήσεις δεν είναι απαραίτητο ακόμα να έχουν δύναμη, αλλά θα πρέπει τα κοψίματα να ξεκινούν και να τελειώνουν στα σωστά σημεία. Η στάση του σώματος να είναι όρθια.
Έμφαση στην κίνηση του O CHIBURI και YOKO CHIBURI. Σταθερή στάση και το ξίφος να ακολουθεί τις σωστές γραμμές και να σταματάει στο σωστό ύψος.
Επισήμανση στον χειρισμό της saya κατά την ξιφούλκηση και το noto. Προσοχή στο Saya Biki, Saya Banare.
Επίδειξη JO-HA-KYU. NUKI-TSUKE οριζόντιο. Επίδειξη ZANSHIN.


3-Kyu SANKYU
(Η εξέταση μπορεί να γίνει με bokken, αλλά απαιτείται η ύπαρξη saya για bokken).

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΣ:
Πολύ καλός χειρισμός της saya.
Σωστή χρησιμοποίηση των ποδιών κατά τις αλλαγές διευθύνσεων.
Σωστή χρήση του πίσω ποδιού στα κοψίματα.
Ικανότητα εκτελέσεως τουλάχιστον 10 kata εκ των οποίων ένα είναι υποχρεωτικά το Ippon me Mae.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
Εξήγηση του όρου ZANSHIN.
Εξήγηση του όρου METSUKE.
Επεξήγηση του kata Ippon me Mae.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ:
EMBU: SHOMEN NI REI - HAJIME NO TO REI - Πέντε KATA (το Ippon me Mae και άλλα 4 κατ΄επιλογή) - OWARI NO TO REI - SHOMEN NI REI.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ:
Ό,τι ισχύει για το προηγούμενο kyu, επιπλέον:
Στην πρακτική δοκιμασία:
Να διακρίνεται σιγουριά στην όλη στάση του υποψηφίου και εμπιστοσύνη στις κινήσεις του.
Ιδιαίτερη έμφαση στον σωστό χειρισμό της saya χωρίς δυσκολία, με επίδειξη σωστού SAYA-BIKI.
Να βρίσκεται το kissaki στη σωστή θέση και ύψος σε κάθε κίνηση.
Σωστή αναγνώριση της κατευθύνσεως κάθε κοψίματος. Σωστό HASUJI.
Επιμονή στην ύπαρξη JO-HA-KYU.
Επίδειξη ZANSHIN.
Συντονισμός σώματος και κοψιμάτων. Αν και ακόμα δεν χρειάζεται να υπάρχει δύναμη στα κοψίματα, θα πρέπει να διακρίνεται η αποφασιστικότητα σε αυτά.
Θα πρέπει να φαίνεται η λειτουργία του αριστερού ποδιού στα κοψίματα.


2-Kyu NIKYU
(Η εξέταση γίνεται με iaito. Η χρήση του sageo είναι προαιρετική).

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΣ:
Πλήρη γνώση του REIHO.
Ικανότητα εκτελέσεως και των 12 ZNKR Iai kata.
Γνώση των κανόνων ‘’συντηρήσεως - καθαρισμού’’ του ξίφους (λύση - άρμοση), καθώς και των κανόνων ασφαλείας (mekugi, mekugi ana).
Γνώση της χρησιμοποιήσεως του sageo με το iaito (αν και η χρήση του στο embu είναι προαιρετική).
Γνώση του όρου KI KEN TAI ICHI και πως εφαρμόζεται στα kata.
Πλήρης κατανόηση του σωστού κρατήματος του iaito με το ένα και τα δύο χέρια και γνώση του σωστού TENOUCHI. Πώς εφαρμόζεται και μοιράζεται η δύναμη στα χέρια και στα δάκτυλα και εναλλαγή από χαλάρωση σε σύσφιξη των χεριών στην TSUKA κατά τη διάρκεια ενός κοψίματος.
Έμφαση στη χρήση του αριστερού χεριού α) κατά τον χειρισμό της saya, β) σε όλα τα κοψίματα.
Έμφαση του αριστερού ποδιού και της θέσης και στάσης του σώματος.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
Ονομασία 10 τμημάτων του iaito και της saya.
Επίδειξη ελέγχου ασφάλειας του iaito.
Εξήγηση σωστού TENOUCHI κατά τη διάρκεια ενός κοψίματος.
Επεξήγηση του όρου KI KEN TAI ICHI.
Επεξήγηση ενός kata (οποιουδήποτε εκτός του Ippon me Mae).

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ:
EMBU: SHOMEN NI REI - HAJIME NO TO REI - Πέντε KATA (το Ippon me Mae και άλλα 4 κατ΄επιλογή) - OWARI NO TO REI - SHOMEN NI REI.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ:
Ό,τι ισχύει για το προηγούμενο kyu με περισσότερη προσοχή, επιπλέον:
Στην πρακτική δοκιμασία:
Δίνεται μεγαλύτερη σημασία στο σωστό NUKI TSUKE.
Στο FURIKABURI να ακολουθεί η katana τη σωστή τροχιά και να μην πέφτει το kissaki.
Αποφασιστικότητα στα κοψίματα και δυναμισμός και σιγουριά στις στάσεις.
Πιο καθαρός συντονισμός του πίσω ποδιού με τα κοψίματα.
Σωστή χρησιμοποίηση των ποδιών κατά τις αλλαγές διευθύνσεων.
Αν επιλέξει ο εξεταζόμενος να έχει sageo στην εξέτασή του θα πρέπει να ξέρει καλά τον χειρισμό του κατά το REIHO και την πρακτική δοκιμασία.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Στις εξετάσεις για kyu οι εξεταζόμενοι πρέπει να προσέρχονται φέροντας υποχρεωτικά keikogi ή kendogi και hakama και κάτω από τη hakama να φέρουν obi. Το χρώμα του keikogi ή kendogi και της hakama μπορεί να είναι μαύρο, μπλε σκούρο ή λευκό. Επισημαίνεται ότι η λευκή hakama συνδυάζεται αποκλειστικά με λευκό keikogi. Οποιαδήποτε άλλη εμφάνιση δεν είναι αποδεκτή. Επιτρέπονται οι επιγονατίδες αλλά απαγορεύονται τα tabi. Απαγορεύονται τα κοσμήματα και τα ρολόγια εκτός της βέρας. Τα μακριά μαλλιά θα πρέπει να στερεώνονται με λαστιχάκια ή τσιμπιδάκια (όχι διακοσμητικά) και μακριά από τα μάτια. Γενικά η εμφάνιση στο dojo θα πρέπει να είναι επιμελημένη, όπως και η συμπεριφορά σεμνή.
Αν υπάρχει κάποιο ιατρικό πρόβλημα στον εξεταζόμενο, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στους εξεταστές πριν την έναρξη των εξετάσεων ώστε να λαμβάνεται υπόψη.
Η χρήση sageo δεν είναι υποχρεωτική. Αν όμως ο υποψήφιος επιλέξει να παρουσιάσει με sageo θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τον χειρισμό του. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να παροτρύνεται να αφαιρεί το sageo πριν την εξέταση.
Γραπτές εξετάσεις δεν εφαρμόζονται μέχρι και το 1 kyu. Τη θέση της γραπτής εξέτασης έχει η «Θεωρητική Εξέταση».
Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι εξετάσεις μέχρι και το 2ο kyu έχουν σαν σκοπό την παρακολούθηση της εξέλιξης του εκπαιδευόμενου στην τέχνη του Iaido. Δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στις εξετάσεις υποψήφιοι που δεν έχουν καλύψει επαρκώς την ύλη των εξετάσεων ή που απουσιάζουν συχνά από τις προπονήσεις. Επίσης η παραμονή του υποψηφίου στο προηγούμενο kyu κατά τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο, δεν αποτελεί λόγο συμμετοχής στις εξετάσεις, εφόσον ο προπονητής-εκπαιδευτής του κρίνει ότι δεν έχει κατανοήσει ικανοποιητικά την ύλη του επόμενου kyu.
Πρέπει να γίνει σαφές ότι την ευθύνη για την προτροπή των ασκούμενων να δοκιμάσουν να εξεταστούν σε υψηλότερο kyu, βρίσκεται αποκλειστικά στους προπονητές-εκπαιδευτές των συλλόγων. Αν ένας υποψήφιος παρουσιαστεί απροετοίμαστος και με ελλιπή γνώση των προαπαιτούμενων για το επίπεδο που εξετάζεται, αυτό αποτελεί σοβαρό λάθος του προπονητή-εκπαιδευτή του που τον παρότρυνε να συμμετέχει στην εξέταση. Πρέπει οι προπονητές να είναι σίγουροι ότι οι υποψήφιοι που προτείνουν για εξετάσεις καλύπτουν επαρκώς το επίπεδο για το οποίο εξετάζονται. Θα πρέπει οι εξετάσεις για kyu να αποτελούν επιβράβευση για την συνεπή και με σοβαρότητα προπόνηση των ασκουμένων. Δεν θα πρέπει στις εξετάσεις να συμμετέχουν ασκούμενοι που έχουν σοβαρές πιθανότητες αποτυχίας. Κάτι τέτοιο θα ήταν αρνητικό για την ψυχολογία του ασκούμενου και αντίθετο στις αρχές που προάγει η τέχνη του Iaido.

Είναι φυσιολογικό στις εξετάσεις των kyu η τεχνική των υποψηφίων να παρουσιάζει ατέλειες, δεδομένου άλλωστε ότι οι εξεταζόμενοι πραγματοποιούν τα πρώτα τους βήματα στην τέχνη του iaido. Για το λόγο αυτό οι εξεταστές κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους θα πρέπει να προσπαθούν να δουν στους εξεταζόμενους τα θετικά στοιχεία στην προσπάθειά τους και τη δυνατότητα να «κτιστεί» πάνω σε αυτά μια σωστή τεχνική ικανότητα και με το χέρι στην καρδιά και καθαρή συνείδηση να προχωρούν στις αποφάσεις τους.Με τιμή,

H Τεχνική Επιτροπή Iaido. 

Copyright 2009 - eokin.gr